Algemene voorwaarden

Artikel 1. Geïnformeerde toestemming

1.1. De patiënt, ouders en/of voogd werden uitvoerig geïnformeerd i.v.m. de totale duur van de orthodontische behandeling. In sommige gevallen kan hiervan afgeweken worden omwille van medische of materiële redenen welke het normale verloop van de behandeling rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloeden. Bijvoorbeeld (niet limitatief noch beperkend) allergie, ziekte, ongeval, tijdelijke afwezigheid, afwijkende reactie op de behandeling, onvoldoende inzet of mondhygiëne van de patiënt, coördinatie met andere medische of materiële ingegrepen en omstandigheden welke de normale duur van de behandeling bemoeilijken.

1.2. Een gedetailleerde prijsofferte (inclusief betalingstermijnen) alsook de afsprakenregeling werden overhandigd tijdens de eerste consultatie. De prijsofferte is gebaseerd op de leeftijd van de patiënt op het moment van de eerste consultatie en de op dat moment geldende tarieven. Indien de kostprijs van de apparatuur verandert tijdens de looptijd van de behandeling behouden wij ons het recht om de wijziging door te rekenen naar de patiënt.

1.3. Door het maken van een afspraak voor een orthodontische behandeling, erkennen de patiënt, ouders en/of voogd dat:

  • De orthodontist of een van haar medewerkers het orthodontische behandelplan uiteen heeft gezet en dat zij voorts in de gelegenheid zijn gesteld om een vrije keuze voor de behandeling.te maken;
  • De orthodontist of een van haar medewerkers de nodige informatie heeft gegeven zodat deze keuze kan gemaakt worden en dat de patiënt, ouders en/of voogd in de gelegenheid zijn gesteld alle nodige vragen te stellen over de voorgestelde orthodontische behandeling en informatie;
  • zij op de hoogte zijn van het feit dat een zorgvuldige mondhygiëne noodzakelijk is ter voorkoming van risico’s zoals ontkalking, cariës en tandvleesproblemen;
  • zij op de hoogte zijn van het feit dat onzorgvuldige omgang met de orthodontische apparatuur en/of onvoldoende medewerking tot een verlenging van de behandelduur, extra kosten en, indien geen verbetering, tot voortijdige beëindiging van de orthodontische behandeling kan leiden;

1.4. Door het maken van een afspraak om een orthodontische behandeling te starten, geven de patiënt, ouders en/of voogd toestemming voor de orthodontische behandeling.

1.5. Door het maken van een afspraak voor een orthodontische behandeling geven de patiënt, ouders en/of voogd toestemming aan Dilbeek Orthodontic Centre om informatie/(röntgen)foto’s/gebitsmodellen in het belang van de orthodontische therapie aan andere behandelaars door te geven, met inachtneming van de toepasselijke regels in verband met de verwerking van de gezondheidsgegevens van de patiënt.

1.6. Door het maken van een afspraak voor een orthodontische behandeling geven de patiënt, ouders/voogd toestemming aan Dilbeek Orthodontic Centre om op anonieme basis informatie/(röntgen)foto’s/gebitsmodellen in het kader van onderzoek, educatie of publicatie te mogen gebruiken.

Artikel 2. Aansprakelijkheid

2.1. Dilbeek Orthodontic Centre en zijn praktijkmedewerkers voeren hun werkzaamheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit. Echter, een orthodontische behandeling is een inspanningsverbintenis voor de orthodontist en geen resultaatsverbintenis. Verder is het voltooien van een behandeling geen garantie voor levenslang rechtstaande tanden. Dilbeek Orthodontic Centre en de praktijkmedewerkers kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de verschuiving van tanden noch voor eventuele schade geleden bij de uitvoering van de handelingen.

2.2. Tevens is men in kennis gesteld dat, zoals bij elke medische behandeling, er enige risico’s aan een orthodontische behandeling kunnen verbonden zijn, zoals (niet limitatief noch beperkend) wortelresorptie, bot- of tandverlies, ontkalkingsvlekken, kaakgewrichtsklachten, herbehandelingen na groeibeëindiging, paradontale, gingivale, endodontische en restauratieve complicaties, onvolledige correctie van de afwijking (gecompenseerde behandeling), relaps/recidief etc..

2.3. Indien geoordeeld wordt, dat een beroep op artikel 2.1 en artikel 2.2 naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, is Dilbeek Orthodontic Centre/de praktijkmedewerker slechts aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van verwijtbaar handelen. De totale aansprakelijkheid van Dilbeek Orthodontic Centre is beperkt tot maximaal het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

2.4. Voorwaarde voor het ontstaan op enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Dilbeek Orthodontic Centre wordt gemeld. Indien mogelijk, dient de orthodontist in staat gesteld te worden om de schade te (laten) verhelpen of te (laten) beperken.

Artikel 3. Onafhankelijkheid der bepalingen

Indien zou worden geoordeeld dat een krachtens de algemene voorwaarden aangegane verbintenis geheel of ten dele ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, zal dat geen invloed hebben op de andere.